30-dniowa nowenna do św. Andrzeja Boboli

30-dniowa Nowenna od 25 grudnia 2021r. do 25 stycznia 2022r. za aprobatą i błogosławieństwem ks. Bp Stanisława Jamrozka.
Intencje na poszczególne dni nowenny:25 grudnia – za przyczyną św. Andrzeja Boboli – modlimy się o łaskę wierności Chrystusowi dla wszystkich Polaków

26 grudnia – za przyczyną św. Andrzeja Boboli – modlimy się o dary Ducha Świętego dla wszystkich Polaków

27 grudnia – za przyczyną św. Andrzeja Boboli – modlimy się o łaskę ochrony wszystkich Polaków przez Niepokalane Serce Maryi

28 grudnia – o łaskę mądrego rozeznawania pomiędzy dobrem a złem…

29 grudnia – o łaskę ofiarnej miłości Boga i bliźniego…

30 grudnia – o łaskę oddania się na służbę bliźnim z wielką gorliwością…

31 grudnia – o łaskę ducha modlitwy…

1 stycznia – o łaskę nawrócenia i odwagi dążenia do świętości…

2 stycznia – o łaskę odwagi w dawaniu świadectwa wiary…

3 stycznia – o łaskę pojednania wszystkich Polaków…

4 stycznia – o łaskę ochrony i wiary u dzieci i osób religijne zaniedbanych i dla każdego Polaka…

5 stycznia – o łaskę męstwa w znoszeniu prześladowań i przeciwności losu…

6 stycznia – o łaskę wytrwałości w największych cierpieniach…

7 stycznia – o łaskę jedności wśród wszystkich chrześcijan…

8 stycznia – o łaskę świadectwa heroicznej wiary, nadziei i miłości…

9 stycznia – o łaskę odważnej obrony wartości moralnych wiary katolickiej…

10 stycznia – o łaskę miłość do naszej Ojczyzny Polski…

11 stycznia – o łaskę nawrócenia dla rządzących w Polsce…

12 stycznia – o łaskę ochrony Ojczyzny przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi…

13 stycznia – o łaskę wytrwania w wierze aż do śmierci…

14 stycznia – o łaskę uchronienia nas od każdego grzechu ciężkiego…

15 stycznia – o łaskę szczerej pokuty i zadośćuczynienia za grzechy nasze, naszych rodzin, wszystkich Polaków…

16 stycznia – o łaskę gorliwej współpracy z łaską Bożą dla naszego zbawienia…

17 stycznia – o łaskę wiernego służenia Bogu i bliźnim…

18 stycznia – o łaskę szczerej miłości do Matki Bożej…

19 stycznia – o łaskę ducha wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi…

20 stycznia – o łaskę stawiania Boga zawsze na pierwszym miejscu…

21 stycznia – o łaskę życia w szczerej wdzięczności Bogu, życia dla Bożej chwały i czci…

22 stycznia – o łaskę uwolnienia od ducha lęku i strachu…

23 stycznia – o łaskę uwolnienia od wszelkich zniewoleń demonicznych…

24 stycznia – o łaskę życia w wolności dzieci Bożych…

25 stycznia – o łaskę zbawienia wiecznego…Każdego dnia odmawiamy:


Duchu Św. Boże – zmiłuj się nad nami – 3 x

Krwi Chrystusa – wybaw nas – 3 x


Matko Boża, Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam, poświęcam i oddaję każdego człowieka na tej ziemi, na zawsze całkowicie i nieodwołalnie. Chroń Maryjo każdego człowieka na tej ziemi od wszelkiego zła grożącego duszy i ciału, a zwłaszcza od ognia piekielnego. Amen (Imprimatur Bp Stanisław Jamrozek 28 grudnia 2017 r. Przemyśl)


Litania do św. Andrzeja Boboli


Kyrie eleison,

Chryste eleison,

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo,

Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, Apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie,


Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga

Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,

Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,

Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen