top of page

Czas Ducha Świętego i Jego Oblubienicy. Z pism ks. Gobbi


Moja godzina jest godziną Ducha Świętego. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca nastąpi równocześnie z wielkim cudem drugiej Pięćdziesiątnicy.


Zbliżacie się do chwili, w której dokona się wielki cud drugiej Pięćdziesiątnicy. Jedynie Duch Miłości może odnowić całą ziemię.


Tylko Duch Miłości może ukształtować nowe niebiosa i nową ziemię. Jedynie Duch Miłości może przygotować serca, dusze, Kościół i całą ludzkość na przyjęcie Jezusa, który powróci do was w chwale.


Dlatego też wchodzicie w czasy, w których coraz silniejsze staje się Boskie Działanie Ducha Świętego. (…)


Duch Święty otwiera i zamyka bramy drugiego Adwentu. Cały okres drugiego Adwentu, w którym obecnie żyjecie, jest czasem Ducha Świętego. Żyjecie w czasie należącym do Niego. (426)

Maryja – Oblubienica Ducha Świętego

Jestem Oblubienicą Ducha Świętego.


Moja potężna rola Pośredniczki między wami a Moim Synem Jezusem dokonuje się przede wszystkim po to, aby otrzymać dla was od Ojca i Syna nadobfitość Ducha Miłości. (…)


Moje Niepokalane Serce jest złotą bramą, przez którą przechodzi Boski Duch, aby dotrzeć do was. Oto dlaczego zapraszam was do częstego powtarzania: «Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy.» (226)

 

Jest to zatem godzina Ducha Świętego, który przyjdzie do was w Swej pełni. Nastąpi tryumf Niepokalanego Serca Maryi, Jego umiłowanej Oblubienicy. (246)

 

Konieczne jest, by szybko nadeszła druga Pięćdziesiątnica.


Może ona przyjść tylko w duchowym Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca. To dlatego ponownie proszę dziś cały Kościół o wstąpienie do Wieczernika, który wasza Niebieska Mama przygotowała wam na ostatnie czasy. Możecie wejść do niego przez akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.


Proszę, by to poświęcenie się – o które nalegam z pełną niepokoju uporczywością – zostało dokonane przez Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych. Niech dokonają go wszyscy, aby został skrócony czas wielkiej próby, który właśnie nadszedł. (521)

 

To Duch Święty podsuwa wam wszystko, ale Mama daje słowo i kształt temu, co Duch każe wam mówić, aby mogło dotrzeć do serc i do dusz tych, którzy was słuchają – odpowiednio do ich możliwości przyjęcia i duchowych potrzeb. (129)

 

Duch Święty – który Mnie przyodziewa – jest jak ogień: wszystko w was spala, aby nie pozostał nawet najmniejszy cień, który mógłby przyćmić piękno, do jakiego chce was doprowadzić wasza Niebieska Mama. Chcę was uczynić najczystszym zwierciadłem Boga.


Potem umacniam w was cnoty będące jakby korzeniem, od którego zależy wszelka możliwość waszego wzrostu: wiarę, nadzieję i miłość. Jak ozdobę ofiarowuję wam wszystkie inne cnoty, które waszą Mamę uczyniły piękną przed Bogiem.


Gdy coraz bardziej otwieracie się na światło Boże, wylewam na was balsam Mojego zapachu: pokorę, ufność i oddanie się. (133)

 

Moja godzina jest godziną Ducha Świętego. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca nastąpi równocześnie z wielkim cudem drugiej Pięćdziesiątnicy. (521)


Rola Ducha Świętego w tych czasach

  • Dawać świadectwo o Jezusie

Duch Święty daje Swe doskonałe świadectwo Jezusowi i ogłasza Go jako Syna zrodzonego, współwiecznego i współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało. Oznajmia, iż On jest Słowem Wcielonym, Królem całego wszechświata, który ma powrócić w chwale dla ustanowienia na świecie Swego królestwa. Duch Święty przygotowuje serca i dusze na drugie przyjście Jezusa. Dlatego udziela dziś Swych darów w jeszcze potężniejszy i wspanialszy sposób niż w początkowym okresie istnienia Kościoła. Właśnie weszliście na ścieżki prowadzące was do nowej epoki. (450)

 

Duch Święty ma w tych czasach doprowadzić was do zrealizowania planu Ojca Niebieskiego – w doskonałym i powszechnym uwielbieniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Duch Święty wypełnia Swą Boską misję dawania pełnego świadectwa o Synu i prowadzi was do zrozumienia całej Prawdy. (426)

 

Przez cud Drugiej Pięćdziesiątnicy ludzkość uzna na nowo Jezusa Chrystusa za swojego Odkupiciela i za swojego jedynego Zbawiciela. (595)

  • Doprowadzić do pełni Prawdy Ewangelii

Teraz cały świat powinien być doprowadzony do pełni Prawdy, do Ewangelii Jezusa, do jedynego Kościoła – chcianego i ustanowionego przez Chrystusa. Na tym właśnie polega rola Ducha Świętego. (226)

 

Duch Święty sprawi, że pojmiecie to, co wam ujawnię z rzeczy zawartych w księdze jeszcze zapieczętowanej. (521)

 

Obecnie weszliście w czas Drugiej Pięćdziesiątnicy. Dlatego konieczne jest, aby we wszystkich częściach świata mnożyły się Wieczerniki. Proszę was, aby cały Kościół zgromadził się w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. Wtedy Duch Święty doprowadzi was do zrozumienia całej Prawdy. Wprowadzi was w głębię Słowa Bożego i da wam Światło Mądrości dla zrozumienia całej Ewangelii. Pomoże wam zrozumieć wszystko, co zawarte jest w Ewangelii na temat czasów, w których żyjecie. To są czasy przepowiedziane przez Boskie Pismo, czasy wielkiego odstępstwa i przyjścia Antychrysta. To są czasy wielkiego ucisku i niezliczonych utrapień dla wszystkich. Doprowadzą was one do przeżycia ostatnich wydarzeń przygotowujących drugie przyjście Jezusa w chwale. (450)

  • Uczynić nas odważnymi świadkami wiary

Misja Ducha Świętego polega na czynieniu was dziś odważnymi świadkami Prawdy i prowadzeniu was do heroicznego świadczenia o waszej wierze w Jezusa. (426)

 

Wspaniałą obfitością Swych darów Duch Pański zupełnie przemienił apostołów: nieśmiałych i zalęknionych uczynił odważnymi świadkami Jezusa i Jego Ewangelii. Potężną mocą Swojego Boskiego działania doprowadził ich do zrozumienia całej Prawdy i uczynił doskonałymi świadkami Jezusa – aż do przelania krwi. (450)

 

Duch Święty stanie się światłem na waszej drodze. On uczyni was mężnymi świadkami Ewangelii w przerażającej godzinie wielkiego odstępstwa. (521)

  • Prowadzić do świętości

Misja Ducha Świętego polega na oświecaniu waszych dusz światłem Bożej łaski i na prowadzeniu was drogą świętości. Rozlewa On na was siedem Swoich Darów. Przydają one żywotności i wzrostu cnotom teologicznym i moralnym, przemieniającym wasze życie w kwitnący ogród, w którym mieszka Przenajświętsza Trójca. (426)

  • Kształtować w nas miłości

Misja Ducha Świętego polega na kształtowaniu waszych serc do doskonałej miłości. Spala On w was także wszelką postać egoizmu i oczyszcza w tyglu niezliczonych cierpień. (426)

 

Pozwólcie, by Duch Święty przemienił was Swym łagodnym i silnym działaniem miłości. Tylko dzięki temu będziecie gotowi na urzeczywistnienie się wielkiego planu. (450)

  • Oczyścić i odnowić Kościół

Misja Ducha Świętego polega na prowadzeniu Kościoła do jego największego blasku, by – na podobieństwo waszej Niebieskiej Mamy – stał się cały piękny, bez skazy i bez zmarszczki, by mógł rozszerzać Światło Chrystusa we wszystkich narodach ziemi. (426)

 

W świetle Jego Prawdy Kościół zobaczy siebie samego w całej swej ludzkiej słabości i zostanie uleczony ze swego kryzysu wiary, uwolniony z zasadzek błędów, które rozszerzyły w nim głęboką ranę odstępstwa i niewierności. (595)

 

Przez Ogień Ducha Miłości zostanie wkrótce dopełnione dzieło wielkiego oczyszczenia. Kościół, jęcząc, oczekuje Jego miłosiernego dzieła oczyszczenia.

Przez wewnętrzne cierpienia, przez doświadczenia – które odnawiają krwawe godziny Męki przeżytej przez Mojego Syna Jezusa – Kościół zostanie doprowadzony do swej Boskiej wspaniałości.


Zostanie uzdrowiona jego rana błędu, który – jak ukryty rak – rozszerza się i zagraża depozytowi Prawdy. Dozna oczyszczenia z trądu grzechu, zaciemniającego jego świętość. Oczyszczony zostanie ze wszystkich elementów ludzkich, oddalających go od ducha Ewangelii.


Zostanie pozbawiony dóbr ziemskich i oczyszczony z licznych środków doczesnej potęgi, aby stać się ponownie ubogim i pokornym, prostym i czystym. Zostanie na nowo ukrzyżowany w swoich Pasterzach i w swojej owczarni, aby dać doskonałe świadectwo Ewangelii Jezusa.


Również cały świat zostanie oczyszczony mocą Ognia i Krwi. Ludzkość ponownie zacznie uwielbiać Ojca, przez Jezusa, który wreszcie ustanowi Swoje Królestwo pośród was. (246)

 

Języki ognia zstąpią, aby oświetlić i uświęcić Kościół, który przeżywa mroczną godzinę Kalwarii; na Kościół, uderzony w swoich pasterzach; na Kościół zraniony w swoim stadzie, opuszczony i zdradzony przez swoje dzieci; wystawiony na gwałtowny wiatr błędów; ogarnięty utratą wiary i odstępstwem.


Boski ogień Ducha Świętego uzdrowi go z wszelkiej choroby, oczyści z wszelkiej plamy i wszelkiej niewierności, przyoblecze nowym pięknem, okryje blaskiem w taki sposób, że będzie on mógł odnaleźć całą swą jedność i świętość. Wtedy Kościół da światu świadectwo o Jezusie – pełne, powszechne i doskonałe. (546)

  • Przygotować Kościół i świat na powtórne przyjście Chrystusa i Jego Królestwa na ziemi (nowe niebiosa i nowa ziemia)

Ten Boski ogień ma odnowić i przekształcić Kościół. Ten właśnie ogień Miłości zupełnie odnowi cały świat. Pod Jego potężnym tchnieniem życia otworzą się wreszcie nowe niebiosa i nowa ziemia! (226)

 

Misja Ducha Świętego polega na przemienianiu całej ludzkości i odnawianiu oblicza ziemi, aby stała się nowym ziemskim Rajem, w którym Bóg – kochany i uwielbiany przez wszystkich – będzie radością każdego. (426)

 

Duch Święty przygotowuje ludzkość na jej całkowitą przemianę, odnawia oblicze stworzenia i kształtuje nowe niebiosa i nową ziemię. Taka jest Jego rola. Dlatego chcę, abyście trwali wiernie w Wieczernikach, o które was proszę. (450)

 

Kościół tak musi się otworzyć na ten Boski ogień, aby – całkiem oczyszczony – był gotowy na przyjęcie blasku nowej Pięćdziesiątnicy. Ma przygotować się na powtórne i chwalebne przyjście Mojego Syna Jezusa. (226)

 

Przyjdzie Duch Święty – jak niebiańska rosa łaski i ognia – i odnowi cały świat. Pod Jego działaniem miłości nie do odparcia Kościół otworzy się na życie nowej epoki swej największej świętości i rozbłyśnie tak mocnym światłem, że przyciągnie do siebie wszystkie narody ziemi.


Przyjdzie Duch Święty, by wypełniła się wola Ojca Niebieskiego i stworzony wszechświat odzwierciedlił na nowo Jego wielką chwałę. (383)


Druga Pięćdziesiątnica – mały sąd sumienia

Znajdowałam się z Apostołami i uczniami w Wieczerniku Jerozolimskim, gdy nastąpił cud Zesłania Ducha Świętego pod postacią ognistych języków. Z radością kontemplowałam cud ich całkowitej przemiany. Byli nieśmiali i zalęknieni, a wyszli z Wieczernika jako odważni i nieustraszeni świadkowie Jezusa i Jego Ewangelii.


W duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca powinno obecnie dokonać się cudowne wydarzenie drugiej Pięćdziesiątnicy, której wzywacie i oczekujecie.


Na nowo zstąpią na Kościół i całą ludzkość cudowne ogniste języki. (546)

 

Duch Święty zstąpi jak ogień, ale inaczej niż w czasie Swego pierwszego przyjścia. Będzie to ogień, który pali i przemienia wszystko, który uświęci i odnowi ziemię – od jej fundamentów. Otworzy serca na nową rzeczywistość życia i poprowadzi dusze do pełnej świętości i łaski. Poznacie wielką miłość i doskonałą świętość – taką, jakiej nigdy dotąd nie znaliście. (357)

 

Z Nieba zstąpi nowy ogień. Oczyści on całą ludzkość, która popadła powtórnie w pogaństwo. To będzie jakby sąd w pomniejszeniu i każdy ujrzy samego siebie w świetle samej Prawdy Bożej. Dzięki temu grzesznicy powrócą do Łaski i do świętości; zagubieni – na drogę dobra; oddaleni – do domu Ojca. Chorzy doznają całkowitego uzdrowienia. Pyszni zaś, nieczyści, źli współpracownicy szatana zostaną na zawsze zwyciężeni i potępieni. (521)

 

Przyjdzie Duch Święty, aby wprowadzić chwalebne królowanie Chrystusa. Będzie to królowanie łaski, świętości, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Swą Boską Miłością otworzy drzwi serc i oświeci wszystkie sumienia. Każdy człowiek zobaczy sam siebie w płonącym ogniu Jego Boskiej Prawdy. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu. Potem Jezus rozszerzy Swe chwalebne królowanie na świecie. (383)

 

– Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie, aby przynieść ludzkości – która stała się ponownie pogańska i żyje pod potężnym wpływem Złego – pełną komunię życia z jej Panem, który ją stworzył, odkupił i ocalił. Cudowne i duchowe języki ognia oczyszczą serca i dusze wszystkich, którzy ujrzą samych siebie w Światłości Bożej i zostaną przeszyci ostrym mieczem Bożej Prawdy.


– Druga Pięćdziesiątnica przyjdzie, aby poprowadzić cały Kościół na szczyt Jego wielkiego blasku. Duch Mądrości poprowadzi go do doskonałej wierności Ewangelii; Duch Rady będzie mu towarzyszył i pocieszy go w jego uciskach; Duch mocy poprowadzi go do dawania codziennego, heroicznego świadectwa Jezusowi. Przede wszystkim Duch Święty udzieli Kościołowi drogocennego daru jego pełnej jedności i największej świętości. To dopiero wtedy Jezus przyniesie mu Swe Królestwo chwały.


– Druga Pięćdziesiątnica ogarnie serca, aby je przemienić i uczynić wrażliwymi i otwartymi na miłość, pokornymi i miłosiernymi, wolnymi od wszelkiego egoizmu i wszelkiej złośliwości. Wtedy Duch Święty przemieni serca kamienne w serca z ciała.

– Druga Pięćdziesiątnica spali ogniem Boskiej miłości grzechy, które zaciemniają piękno waszych dusz. W ten sposób na nowo powrócą one do pełnej wspólnoty życia z Bogiem, staną się uprzywilejowanym ogrodem Jego obecności. W tym świetlistym ogrodzie rozkwitną wszystkie cnoty, pielęgnowane ze szczególną troską przeze Mnie, waszą niebieską Ogrodniczkę.


– Druga Pięćdziesiątnica ogarnie wszystkie narody, które są bardzo podzielone przez egoizm, własne sprawy i antagonizmy, przeciwstawiające często jednych drugim. W ten sposób rozszerzyły się wszędzie wojny i bratobójcze walki, które rozlały tyle krwi na waszych drogach. Narody staną się wtedy częścią jednej wielkiej rodziny, zgromadzonej i pobłogosławionej obecnością Pana pomiędzy wami.


Dziś zapraszam was do wejścia do Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca, abyście się skupili na modlitwie ze Mną, waszą Niebieską Mamą. W ten sposób razem wzywać będziemy daru Ducha Świętego i razem będziemy oczekiwać zstąpienia drugiej Pięćdziesiątnicy, która odnowi świat i zmieni oblicze tej ziemi. (574)

Źródło: Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, ks.Stefano Gobbi, wyd. Vox Domini, Katowice 2016

Fot. VICONA / CC BY-NC-ND 4.0

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page