top of page

Nowenna do Ducha Świętego

Dzień I, IV, VII


Pieśń: np. Przybądź, Duchu Święty


Panie, Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich:


Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (...). Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (...) aż po krańce ziemi (Dz 1,5.8).

Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją, i innymi Twoimi uczniami, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego.


Wierzymy, że to On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością.


Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi.


Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz.


Dlatego prosimy Cię: Ześlij na nas Ducha Twojego!


– Panie Jezu, który jesteś Prawdą i odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

Ześlij na nas Ducha Twojego!


– Panie Jezu, spraw niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boże.

Ześlij na nas Ducha Twojego!


– Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby - wszyscy zostali doprowadzeni do posłuszeństwa wierze.

Ześlij na nas Ducha Twojego!


– Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że Ty jesteś Królem i Panem.

Ześlij na nas Ducha Twojego!


– Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliźnich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie.

Ześlij na nas Ducha Twojego!


Niech przybędzie Duch Twój i łaskawie kieruje dziejami świata, odnawiając oblicze ziemi.

Ześlij na nas Ducha Twojego!


Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą, niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich.

Ześlij na nas Ducha Twojego!


Ty, który w dniu Pięćdziesiątnicy wezwałeś do Kościoła rozproszone ludy, spraw przez Ducha Twego, by cały świat zjednoczył się w wierze.

Ześlij na nas Ducha Twojego!


A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...


Wszechmogący, wieczny Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus; rzucił na ziemię, pragnąc bardzo, aby już zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.


Dzień II, V, VIII


Pieśń: np. Przybądź, Duchu Święty


Panie, Jezu Chryste! Na Ostatniej Wieczerzy obiecałeś apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twojego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy:

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie (J 14,16-17).

Twoja obietnica się spełniła: Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po Twoim zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują.


Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka także w nas i jednoczy nas w Twoim Ciele, którym jest Kościół.


Niech łaska Ducha Świętego nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.


Dlatego wołamy: Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!


- Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie się odnawiał i odmładzał.

Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!


Wejrzyj na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!


Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia.

Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!.


Spraw, aby kierował nami nie duch świata, lecz Duch Święty, który od Ciebie pochodzi.

Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!


Ześlij na Kościół Ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały.

Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!


Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!


Przygotuj, Panie, dusze wiernych ożywiającą Twą łaską, aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego.

Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!


Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!


A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...


Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów; spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również pokojem i jednością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.


Dzień III, VI, IX


Pieśń: np. Przybądź, Duchu Święty


Panie, Jezu Chryste! Niegdyś w świątyni jerozolimskiej wołałeś do ludu:

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza (J 7,37-38).

A powiedziałeś to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie.


W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.


Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. Jego owocami w naszym życiu są: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" (Ga 5,22). To Duch Święty uczy nas modlitwy, „gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26).


Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka.


Dlatego wierząc w to, wołamy: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!


Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!


Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu, razem z Tobą, nieustannie wielbili Boga Ojca. Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Bożej.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!


Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadziei i mocy Ducha Świętego.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!


Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!


Ześlij Ducha Twego, upragnionego Gościa naszych dusz i nie dozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!


Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!


Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich ani nie gardzili nimi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś przed Tobą, jako Sędzią żywych i umarłych.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!


Ześlij Ducha Twego, światłość najświętszą, aby napełnił nasze serca.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!


A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...


Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.
Źródło: Skarbiec modlitw do Ducha Świętego. Kto prosi, otrzymuje…, wyd. Esprit, Kraków 2014

Fot. VICONA

Yorumlar


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page