top of page

Wielki Reset stworzenia dla nowej epoki pokoju i świętości
"To, co się przygotowuje, jest bardzo wielkie. Niczego podobnego nie było od stworzenia świata. Przygotowujcie się w pokorze, w wierze, na intensywnej modlitwie. Przygotowujcie się wszyscy, gromadząc się w duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. Przygotowujcie się w ciszy i oczekiwaniu" – Matka Boża do ks. S. Gobbi.


Podczas gdy światowe elity otwarcie mówią o Wielkim Resecie mającym na celu – przynajmniej oficjalnie – odbudowę gospodarek po pandemii koronawirusa, Niebo ma swój własny plan na odbudowę tego świata. Odbudowę przede wszystkim duchową, ale przeobrażeniu ma ulec też cała stworzona materia (przyroda). Żadne ludzkie planowania i inicjatywy już teraz nie pomogą, jedynie Boża interwencja. „Ustanowienie nowej epoki nie będzie owocem ludzkiego działania, lecz darem Ducha Pańskiego” – mówi Maryja do księdza Stefano Gobbiego.


Wielki Reset całego stworzenia – choć Maryja nie używa oczywiście takiego określenia – nie będzie jednak czymś przyjemnym... Wręcz przeciwnie. Maryja wspomina o wielkim cierpieniu – bólu narodzin – zwłaszcza Kościoła, ale też i całego świata, które jest jednak konieczne dla ich oczyszczenia, odnowienia oblicza ziemi, aby mogła przyjść owa nowa epoka pokoju i świętości. Ten czas Matka Boża nazywa również Chwalebnym Królestwem Chrystusa, drugą Pięćdziesiątnicą, Tryumfem Jej Niepokalanego Serca, nowymi niebiosami i nową ziemią (por. Ap 21, 1-5). Szatan będzie na jakiś czas związany i nie będzie mógł szkodzić, a Wola Boża będzie doskonale wypełniana „jako w Niebie tak i na ziemi” (uwaga – nie znaczy to, że ludzie, choć będą żyć w wielkiej świętości, przestaną zupełnie grzeszyć – tak będzie dopiero w Niebie. Dopóki jesteśmy na ziemi, grzech osobisty pozostanie aż do końca świata, ale grzech strukturalny zostanie pokonany – prawo stanowione sprzeczne z prawem Bożym).


Już dziś Duch Święty przez Maryję w wielu miejscach na ziemi przygotowuje w Jej duchowej Świątyni Niepokalanego Serca wiele prostych i czystych serc na ten, być może już bliski, czas...

 

Fragmenty książki "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" ks.Stefano Gobbiego


Oczyszczające cierpienia


Módlcie się, najmilsi synowie, czyńcie pokutę, ponieważ właśnie weszliście w okres wielkiej kary, którą Pan ześle na świat dla oczyszczenia ziemi. Mnóżcie wszędzie Wieczerniki modlitewne, o które od tak dawna was proszę. Nie pozwólcie się zastraszyć ani zniechęcić. Ufajcie bardzo potężnemu dziełu wstawiennictwa i pośrednictwa waszej Niebieskiej Mamy.


Wielkie czekające was cierpienie ma was przygotować na narodziny nowej epoki, która właśnie przychodzi na świat. Przeżyjcie ten nowy rok w Moim Niepokalanym Sercu. Ono jest schronieniem, które wam przygotowałam na te czasy pełne cierpień zarówno dla jednostek, jak i dla narodów. W Nim nie będziecie się już bać. Wasze cierpienie będzie wzrastać wraz z powiększaniem się próby, która właśnie się zaczęła.


Jestem zapowiedzią nowej epoki. Jeśli będziecie żyć ze Mną, już będziecie mogli wyraźnie zobaczyć – w głębokiej ciemności waszego okresu – blask czekających was nowych czasów. Patrzcie na to światło i żyjcie w pokoju serca oraz w nadziei. Najmilsi synowie Mi poświęceni, jeśli zawsze będziecie pozostawać w Moim Niepokalanym Sercu, to już od dziś będziecie mogli rozpocząć nową epokę świętości i łaski, światłości i czystości, miłości i pokoju. (441)

 

Moje matczyne zadanie polega przede wszystkim na dzieleniu – w tych dniach Oczyszczenia i wielkiego ucisku – wielkich cierpień Kościoła i całej ludzkości. Są to cierpienia przygotowujące nowe czasy, narodziny Nowej Epoki.


Jest to więc ból nowych narodzin. Jako Mamie zostało Mi powierzone zadanie zrodzenia dziś w bólach nowej ludzkości, gotowej na spotkanie Swego Pana, który powróci do was w chwale. (432)

 

Weszliście w decydującą fazę wielkiego ucisku. Nadeszła właśnie godzina wielkiej próby, którą od wielu lat wam zapowiadałam. Jest to tak wielkie i tak bolesne doświadczenie, że nie możecie go sobie nawet wyobrazić. Jest ono jednak konieczne dla Kościoła i dla całej ludzkości, aby mogła nadejść nowa epoka, nowy świat, pojednanie ludzkości z jej Panem. (442)

 

Wielka próba ma was właśnie dotknąć i wszyscy zostaliście wezwani do cierpienia ze Mną. Wasze cierpienie podobne jest jednak do cierpienia mamy dającej życie swemu dziecku. Istotnie, ogromny ból tych ostatnich czasów przygotowuje narodzenie się nowej epoki, nowych czasów, gdy Jezus przyjdzie w blasku Swej chwały i ustanowi na świecie Swoje królestwo. Wtedy całe stworzenie, wyzwolone z niewoli grzechu i śmierci, pozna wspaniałość drugiej ziemskiej Pięćdziesiątnicy. Bóg zamieszka z wami i otrze wszelką łzę. Nie będzie już nocy ani dnia, gdyż dawne rzeczy przeminą i waszym światłem będzie światło Baranka i nowego Jeruzalem, które zstąpi z Nieba na ziemię, przyozdobione jak oblubienica dla swojego męża. (431)

 

Wielkie czekające was cierpienie ma was przygotować na narodziny nowej epoki, która właśnie przychodzi na świat. (441)

 

Najmilsi synowie, w waszym kapłańskim życiu powinna się odnawiać wielka tajemnica miłości i bólu waszego Boskiego Brata Jezusa. Jesteście wezwani, by wejść do Getsemani tych ostatnich czasów, przygotowujących waszą kapłańską ofiarę dla nowej, czekającej was epoki. (444)

 

Pokój przyjdzie po wielkim cierpieniu, do którego właśnie wezwany jest Kościół i cała ludzkość – w celu wewnętrznego i krwawego oczyszczenia.


Pokój przyjdzie po nadejściu straszliwej kary, którą już wam ogłosiłam u zarania waszego wieku.


Pokój przyjdzie jako dar miłosiernej miłości Jezusa, gotowego już rozlać na świat potoki ognia i łaski, które wszystko odnowią.


Pokój przyjdzie jako owoc szczególnego wylania Ducha Świętego. Zostanie On wam udzielony przez Ojca i Syna dla przemienienia świata w Niebieskie Jeruzalem i dla doprowadzenia Kościoła do szczytu świętości i Boskiej wspaniałości.


Pokój przyjdzie do was przez tryumf Mego Niepokalanego Serca, gdy zakończy się czas przyznany ludzkości przez Pana na jej skruchę i nawrócenie. Obecnie nadeszły wielkie wydarzenia i wszystko wypełni się w szybszym tempie, aby jak najszybciej mogła ukazać się nad światem nowa tęcza pokoju, co zapowiedziałam wam w Fatimie przed wieloma laty. (343)


Nadzieja nowych niebios i nowej ziemi


Otwórzcie wasze serca na nadzieję, ponieważ te lata są czasem przygotowania największego tryumfu Boga, który nastąpi wraz z powrotem Jezusa Chrystusa w chwale. Moje Boże macierzyństwo spełnia się dzisiaj poprzez przygotowanie drogi dla Jego chwalebnego powrotu. Jak byłam Matką pokorną i ubogą Jego pierwszego przyjścia, tak jestem Matką chwalebną i potężną Jego drugiego przyjścia do was.


To jest Moje zadanie: otworzyć drzwi nowej epoki, która was czeka. Takie jest Moje zadanie: poprowadzić was ku nowym niebiosom i ku nowej ziemi. Matce Boga powierzono przede wszystkim zadanie zwyciężenia szatana i wszelkiej mocy Zła, aby Bóg mógł odnieść w tym świecie największy tryumf. (510)

 

Nowa czekająca was epoka to szczególne spotkanie miłości, światła i życia pomiędzy Rajem – w którym znajduję się w doskonałej szczęśliwości z aniołami i świętymi – a ziemią, na której żyjecie wy, Moi synowie, pośród tylu niebezpieczeństw i niezliczonych ucisków. Niebieskie Jeruzalem zstępuje z Nieba na ziemię, aby ją całkowicie przekształcić i przez to uformować nowe niebiosa i nową ziemię.


Nowa epoka, ku której właśnie idziecie, skłania całe stworzenie do doskonałego uwielbienia Trójcy Przenajświętszej. Ojciec otrzymuje w niej Swą największą chwałę od każdego stworzenia, które odbija Jego światłość, Jego miłość i Jego Boską wspaniałość. Syn ustanawia Swe królestwo łaski i świętości, wyzwalając wszelkie stworzenie z niewoli zła i grzechu. Duch Święty udziela w pełni Swoich świętych darów, prowadzi do zrozumienia całej Prawdy i odnawia oblicze ziemi.


W nowej epoce, którą wam ogłaszam, wola Boża wypełniana jest całkowicie. Realizuje się w niej wreszcie to, o co Jezus nauczył was prosić Ojca Niebieskiego: «Bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi». Jest to czas, w którym wypełnia się – w odniesieniu do stworzeń – Boska wola Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przez doskonałe wypełnienie woli Bożej cały świat jest odnawiany i Bóg znajduje w was jakby nowy ogród Edenu, w którym może przebywać z miłymi Mu stworzeniami.


Nadchodząca nowa epoka prowadzi was do pełnej wspólnoty życia z tymi, którzy was poprzedzili i tu, w Raju, cieszą się doskonałym szczęściem.


Zobaczcie wspaniałość Niebieskich Zastępów, łączcie się ze świętymi w Raju, przynoście ulgę duszom cierpiącym i oczyszczającym się jeszcze w Czyśćcu. Doświadczajcie w sposób silny i widoczny pocieszającej prawdy o świętych obcowaniu.


Nowa epoka, którą wam przygotowuję, łączy się z klęską szatana i jego powszechnego panowania. Cała jego potęga ulega zniszczeniu. On zaś wraz ze wszystkimi złymi duchami jest związany i zamknięty w piekle, z którego nie będzie mógł wyjść, by szkodzić w świecie.


Panuje w nim Chrystus w blasku Swego chwalebnego Ciała i tryumfuje Niepokalane Serce waszej Niebieskiej Mamy – w blasku Jej Ciała wyniesionego do chwały Raju. (...)


Pośród licznych cierpień czasów, w których żyjecie, widzicie Mnie jako znak pewnej nadziei i pocieszenia, ponieważ jestem promienną Bramą, otwierającą się na nową epokę, przygotowaną dla was przez Trójcę Przenajświętszą. (453)

 

Ogłaszam wam dziś, że właśnie ma się narodzić Nowy Kościół Światłości, który Mój Syn Jezus formuje we wszystkich częściach ziemi. (...)


(...) To będzie Jego chwalebny powrót dla ustanowienia wśród was Jego Królestwa i doprowadzenia całej ludzkości – odkupionej Jego drogocenną Krwią – do stanu nowego ziemskiego Raju. (435)


Duch Święty i Maryja przygotowują dziś serca i dusze ludzi na całkowitą przemianę


To, co się przygotowuje, jest bardzo wielkie. Niczego podobnego nie było od stworzenia świata. Przygotowujcie się w pokorze, w wierze, na intensywnej modlitwie. Przygotowujcie się wszyscy, gromadząc się w duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. Przygotowujcie się w ciszy i oczekiwaniu.


Ujawniam Moją tajemnicę jedynie sercom małych, prostych, ubogich, ponieważ przyjmują ją i wierzą. Dlatego właśnie – aby przygotować Swoje Przyjście – Jezus silnie oddziałuje w obecnych czasach na życie ludzi prostych, biednych, czystych i małych. Razem z niewielką liczbą tych małych dzieci Pan ustanowi wkrótce na ziemi Swe chwalebne Królestwo miłości, świętości i pokoju. (435)

 

Misterium, ukryte od wieków w tajemnicach Ojca, ujawnia się w tej chwili – nie wielkim i mądrym, nie mocnym i inteligentnym, nie pierwszym i najbardziej znaczącym, lecz małym, ubogim, prostym, ostatnim, czystego serca. Takim sercom zostaje objawiony ten Plan. Tak więc prosta kobieta i ubogi starzec, otwarci na przyjęcie daru Ducha, pierwsi wnikną umysłem w tę wielką tajemnicę. (...)


W tych dniach Jezus działa w bardzo silny sposób we wszystkich częściach świata dla zrealizowania planu Swej Miłosiernej Miłości. Plan ten jest na razie ukryty i zamknięty w tajemnicy Jego Boskiego Serca. Plan ten jest dziś ujawniany jedynie małym, prostym, ubogim, czystego serca. Wraz z tymi małymi, których właśnie gromadzę na całej ziemi, Jezus wkrótce ustanowi Swoje chwalebne Królestwo.

Oto droga prowadząca do nowej epoki.


(...) zapraszam was wszystkich do wejścia do duchowej świątyni Mojego Niepokalanego Serca, abym mogła ofiarować was na chwałę Pana i uformować w was prostotę i małość, ubóstwo i czystość. Dzięki temu będziecie mogli sami stać się drogą prowadzącą do Jego Królestwa i być bardzo mocnym światłem, które oświetli całej biednej ludzkości drogę prowadzącą do czekających was nowych czasów. (442)

 

Duch Święty daje Swe doskonałe świadectwo Jezusowi i ogłasza Go jako Syna zrodzonego, współwiecznego i współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało. Oznajmia, iż On jest Słowem Wcielonym, Królem całego wszechświata, który ma powrócić w chwale dla ustanowienia na świecie Swego królestwa. Duch Święty przygotowuje serca i dusze na drugie przyjście Jezusa. Dlatego udziela dziś Swych darów w jeszcze potężniejszy i wspanialszy sposób niż w początkowym okresie istnienia Kościoła. Właśnie weszliście na ścieżki prowadzące was do nowej epoki.


Duch Święty przygotowuje ludzkość na jej całkowitą przemianę, odnawia oblicze stworzenia i kształtuje nowe niebiosa i nową ziemię. Taka jest Jego rola. Dlatego chcę, abyście trwali wiernie w Wieczernikach, o które was proszę.


Pozwólcie, by Duch Święty przemienił was Swym łagodnym i silnym działaniem miłości. Tylko dzięki temu będziecie gotowi na urzeczywistnienie się wielkiego planu. (450)


Przyjdź Duchu Święty!


Przyjdzie Duch Święty – jak niebiańska rosa łaski i ognia – i odnowi cały świat. Pod Jego działaniem miłości nie do odparcia Kościół otworzy się na życie nowej epoki swej największej świętości i rozbłyśnie tak mocnym światłem, że przyciągnie do siebie wszystkie narody ziemi.


Przyjdzie Duch Święty, by wypełniła się wola Ojca Niebieskiego i stworzony wszechświat odzwierciedlił na nowo Jego wielką chwałę.


Przyjdzie Duch Święty, aby wprowadzić chwalebne królowanie Chrystusa. Będzie to królowanie łaski, świętości, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Swą Boską Miłością otworzy drzwi serc i oświeci wszystkie sumienia. Każdy człowiek zobaczy sam siebie w płonącym ogniu Jego Boskiej Prawdy. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu. Potem Jezus rozszerzy Swe chwalebne królowanie na świecie.


Duch Święty przyjdzie przez tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Dlatego właśnie proszę dziś was wszystkich, byście weszli do Wieczernika Mojego Serca. Dzięki temu będziecie przygotowani na przyjęcie daru Ducha Świętego. On was przemieni i uczyni narzędziami, za pomocą których Jezus ustanowi Swe królestwo. (383)

 

Aby zwalczyć i zwyciężyć całe to zło usiłujące pochłonąć ludzkość, powinniście sięgnąć po potężną broń modlitwy. Ustanowienie nowej epoki nie będzie owocem ludzkiego działania, lecz darem Ducha Pańskiego. Trzeba zatem zabiegać o ten dar przez stałą, nieprzerwaną i ufną modlitwę.


Módlcie się ze Mną. Cały Kościół powinien wejść do Wieczernika Mojego matczynego Serca, aby usilnie prosić – razem z Niebieską Mamą – o bardzo szczególne wylanie Ducha Świętego, który doprowadzi go do przeżycia doświadczenia drugiej i promiennej Pięćdziesiątnicy. (336)

 

Wszystko się wkrótce dokona, umiłowani synowie. Od tak dawna wzywałam was, byście weszli do Mojego schronienia i współpracowali z Moim planem zbawienia i miłosierdzia.


Gromadzę was w Wieczerniku Mojego Serca, aby was wychowywać do życia modlitwy, do wzajemnej miłości, do daru z samych siebie i do świętości.


W tym nowym Wieczerniku błagajmy razem o dar Ducha Świętego, który od Ojca i Syna – dzięki Mojemu macierzyńskiemu wstawiennictwu – chce również dziś wylać się w pełni na cierpiący Kościół, na całą ludzkość ogarniętą ciemnością.


Pod wpływem Jego potężnego działania Miłości ogromna rosa łaski będzie mogła całkowicie odnowić pustynię tego świata i przemienić go w ogród życia i piękna, w którym Bóg będzie się mógł na nowo odzwierciedlać z upodobaniem.


Duchu Miłości, daj nam nowe niebiosa i nową ziemię, na której Trójca Przenajświętsza będzie miłowana i uwielbiana, na której ludzie będą mogli żyć razem jak w jednej wielkiej rodzinie, na której całkowicie zostaną wyleczone rany egoizmu i nienawiści, nieczystości i niesprawiedliwości.


Duchu Miłości, daj nam Kościół odnowiony potężną mocą Twego Boskiego działania. Co jest krzywe, zostanie przez nie wyprostowane, co sztywne – nagięte, chore – uleczone, suche – nawodnione, a co jest zamknięte – zostanie otwarte.


Duchu Miłości, daj nam Kościół wierny Ewangelii, głoszący Prawdę i promieniejący wielką świętością.


Duchu Miłości, daj nam Kościół pokorny, ewangeliczny, ubogi, czysty i miłosierny.


Spal Swoim Boskim ogniem to, co jest w nim niedoskonałe. Pozbaw go licznych środków ludzkiej potęgi. Uwolnij go od kompromisu ze światem, w którym żyje i który powinien zbawiać. Spraw, aby ze swego oczyszczenia wyszedł całkowicie odnowiony, jeszcze piękniejszy, bez plamy i zmarszczki, na podobieństwo Maryi, swej Niepokalanej Matki, a Twojej umiłowanej Oblubienicy.


Dopiero w tryumfie Niepokalanego Serca zostanie w pełni wypełnione zadanie, które powierzyłam Memu Kapłańskiemu Ruchowi. (265)

 

Módlcie się, aby wezwać Ducha Świętego do jak najszybszego dokonania cudu drugiej Pięćdziesiątnicy świętości i łaski. Przemieni ona prawdziwie oblicze tej ziemi. Módlcie się i czyńcie pokutę! Odmawiajcie z miłością i ufnością Różaniec Święty! Przez tę modlitwę, odmawianą ze Mną, będziecie mogli wpływać na wszystkie ludzkie, nawet przyszłe czekające was wydarzenia. Dzięki tej modlitwie będziecie mogli otrzymać łaskę przemiany serc i tak upragniony dar pokoju. (343)


Nadejście nowej epoki spowoduje rozkwit kultu eucharystycznego w całym Kościele


(...) Nadejście nowej epoki spowoduje rozkwit kultu eucharystycznego w całym Kościele.


Nadejście chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z największą wspaniałością Jego Eucharystycznego Królowania pomiędzy wami. Jezus Eucharystyczny ujawni całą Swoją moc miłości, która przemieni dusze, Kościół i całą ludzkość.


Eucharystia jest znakiem Jezusa, który również dziś miłuje was aż do końca. On prowadzi was do końca czasów, w których żyjecie, aby was wprowadzić w nową epokę świętości i łaski. Ku tej epoce właśnie kroczycie, a rozpocznie się ona, gdy Jezus ustanowi Swoje Chwalebne Królestwo pośród was. (421)

 

W Eucharystii Jezus jest rzeczywiście obecny. Pozostaje zawsze z wami i ta obecność będzie coraz mocniejsza, zajaśnieje nad światem jak słońce i zaznaczy początek nowej epoki. Przyjście chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z największą wspaniałością Eucharystii. Chrystus urzeczywistni Swe wspaniałe Królestwo w powszechnym tryumfie Jego Królestwa Eucharystycznego, które rozwinie się z całą mocą i będzie miało możność zmieniać serca, dusze, osoby, rodziny, społeczeństwo i nawet strukturę świata.


Po przywróceniu Swego Eucharystycznego Królestwa Jezus doprowadzi was do cieszenia się Jego stałą obecnością: odczujecie ją w nowy i nadzwyczajny sposób. Doprowadzi was do przeżywania drugiego, odnowionego i piękniejszego ziemskiego Raju. (360)Źródło: Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, ks.Stefano Gobbi, wyd. Vox Domini, Katowice 2016

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page